Transfer Coveyor

เป็นชิ้นงานที่ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งให้ลูกค้าที่หน้างาน งานชิ้นนี้ผลิตเพื่อทำหน้าที่ในรับ และส่ง แม่พิมพ์ที่มีน้ำหนักมาก จาก Stock ไปยังเครื่องจักร เพื่อสลับเปลี่ยน ตามแบบงานที่จะผลิต โดยมีรูปแบบการทำงานคือ Pop-up ขึ้น