Free Roller Conveyor

เป็นชิ้นงานที่ผลิตตามแบบงานที่ลูกค้าส่งมาให้ เพื่อนำไปใช้งาน Shooting Part จาก Line ผลิตหนึ่ง ไปยังกระบวนการของอีก Line ผลิตหนึ่ง เพื่อเพิ่มเวลาในการจัดเรียงสินค้าได้มากขึ้นของพนักงานประจำ Line ผลิต